การลงทุนด้านสังคมภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการปรับตัวสู่สังคม-เศรษฐกิจฐานความรู้

ปี2009-12
ผู้เขียนสมชัย จิตสุชน, จิราภรณ์ แผลงประพันธ์, ยศ วัชระคุปต์, นันทพร เมธาคุณวุฒิ

1. รายงานฉบับสมบูรณ์  Icon_PDF

2. บทสรุปผู้บริหาร Icon_PDF

3.  Executive Summary Icon_PDF