TDRI Factsheet 40: สังคมสูงวัย…เลี่ยงไม่ได้ แต่ รับมือได้

ปี2016-01-31

ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแล้ว เพราะสัดส่วนของการเกิดและการตายลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชากรวัยแรงงานมีสัดส่วนลดลง อัตราส่วนของกลุ่มพึ่งพิงเพิ่มสูงขึ้น ปัญหานี้ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจมหภาค และทำให้ไทยก้าวเป็นประเทศร่ำรวยได้ยากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม แม้ไทยจะเลี่ยงการเป็นสังคมผู้สูงวัยไม่ได้ แต่ยังสามารถรับมือและบรรเทาปัญหาหรือผลกระทบได้ ติดตามใน TDRI Factsheet 40: สังคมสูงวัย…เลี่ยงไม่ได้ แต่ รับมือได้

factsheet aging-03