สัมมนาวิชาการเชิงสังเคราะห์ “โมเดลใหม่ในการพัฒนาเศรษฐกิจ”

หน่วยงานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย และ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย
วันที่2016-08-08
สถานที่ห้องภัทรรวมใจ อาคาร 2 ชั้น 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย


ช่วงที่ 1

ช่วงที่ 2


 คำกล่าวเปิดงาน

โดย ดร. วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย


เอกสารประกอบ

ช่วงที่ 1 จากโมเดลเก่าสู่โมเดลใหม่ในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย: การพัฒนาคน (การศึกษา ทักษะ สุขภาพ)

 • บทสังเคราะห์ โดย ดร.สมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง ทีดีอาร์ไอ

 อภิปรายเพิ่มเติม โดย

 • ดร. ทิตนันท์ มัลลิกะมาส ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานยุทธศาสตร์องค์กร ธปท.
GDE Error: Requested URL is invalid
 • ดร. ดิลกะ สัทธพิพัฒน์ นักเศรษฐศาสตร์ด้านการพัฒนามนุษย์ ธนาคารโลก

Download (PDF, 1.78MB)

ดำเนินรายการ โดย

 • ดร. ปิติ ดิษยทัต ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ช่วงที่ 2 จากโมเดลเก่าสู่โมเดลใหม่ในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย: การจัดการเชิงสถาบันสำหรับ Inclusive growth (คอร์รัปชั่น ธรรมาภิบาล การกระจายอำนาจ และภาวะผู้นำ)

 • บทสังเคราะห์ โดย  ดร. สมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการวิจัย ด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง ทีดีอาร์ไอ

อภิปรายเพิ่มเติม โดย

 • ดร. ผาสุก พงษ์ไพจิตร อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ดร. เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อำนวยการวิจัย ด้านการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ ทีดีอาร์ไอ
 • ดร. กอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ดำเนินรายการ โดย

 • ดร. ดอน นาครทรรพ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน ธปท.

ช่วงที่ 3 จากโมเดลเก่าสู่โมเดลใหม่ในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย: นโยบายอุตสาหกรรมและบทบาทภาครัฐ

 • บทสังเคราะห์ โดย ดร. นณริฏ พิศลยบุตร นักวิชาการ ทีดีอาร์ไอ
GDE Error: Requested URL is invalid
อภิปรายเพิ่มเติม โดย
 • คุณเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธาน ทีดีอาร์ไอ
 • ดร. วิชญายุทธ บุญชิต รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช.

ดำเนินรายการ โดย

 • ดร. ยรรยง ไทยเจริญ ผู้อำนวยการ ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจการเงิน ธปท.

ช่วงที่ 4 จากโมเดลเก่าสู่โมเดลใหม่ในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย: Green growth

 • บทสังเคราะห์ โดย ดร. กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงศ์ นักวิชาการอิสระ

Download (PDF, 1.18MB)

อภิปรายเพิ่มเติม โดย

 • คุณสฤณี อาชวานันทกุล กรรมการผู้จัดการ ด้านการพัฒนาความรู้ บริษัท ป่าสาละ จำกัด
 • คุณจักรชัย โฉมทองดี ผู้ประสานงานด้านรณรงค์นโยบาย อ็อกแฟม

Download (PDF, 525KB)

 • ดร. บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ผู้อำนวยการ สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
GDE Error: Requested URL is invalid

ดำเนินรายการ โดย

 • ดร. รุ่ง มัลลิกะมาส ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจการเงิน