ปี 2560 “ฟื้นเศรษฐกิจ ปฏิรูปรัฐ ด้วยปฏิวัติข้อมูล”

หน่วยงานTDRI
วันที่2017-03-13
สถานที่Bangkok Convention Centre ❘ CentralWorld

การปฏิวัติข้อมูลกับโอกาสของประเทศไทย – (คลิกดาวน์โหลดเอกสาร)
โดย ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธาน ทีดีอาร์ไอ

ข้อมูลเพื่อสร้างเศรษฐกิจสารสนเทศ – (คลิกดาวน์โหลดเอกสาร) 
โดย ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และ ดร. เสาวรัจ รัตนคำฟู

แขกรับเชิญ:
คุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ ตลาดดอทคอม
คุณธีรบูลย์ อริยสุทธิวงศ์ บริษัท ลองกอง สตูดิโอ จำกัด

ข้อมูลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต – (คลิกดาวน์โหลดเอกสาร) 

โดย ดร. วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดร. วิชสิณี วิบุลผลประเสริฐ ทีดีอาร์ไอ
คุณ ณัฐสิฏ รักษ์เกียรติวงศ์ ทีดีอาร์ไอ

แขกรับเชิญ:
รศ. ดร. เอกชัย สุมาลี ผอ. ศูนย์วิจัย Smart City
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ข้อมูลเพื่อสร้างสังคมที่เป็นธรรม – (คลิกดาวน์โหลดเอกสาร) 
โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ คุณธิปไตร แสละวงศ์ คุณชยธร เติมอริยบุตร ทีดีอาร์ไอ
คุณ ชานนทร์ เตชะสุนทรวัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แขกรับเชิญ
ผศ. ดร. ธานี ชัยวัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพื่อสร้างนโยบายที่ดี และนโยบายเพื่อสร้างข้อมูลที่ดี – (คลิกดาวน์โหลดเอกสาร)

โดย: ดร. เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ และ คุณฉัตร คำแสง ทีดีอาร์ไอ
แขกรับเชิญ: คุณวรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง บรรณาธิการบริหาร สำนักพิมพ์ Openworlds Thailand

อภิปราย  “วาระแห่งชาติด้านข้อมูลของประเทศไทย: ใครต้องทำอะไร?”

คุณเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
คุณธีรนันท์ ศรีหงส์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย และประธานบริษัท KBTG
คุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร CEO บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFEC
นพ. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการ กสทช. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

ดำเนินรายการโดย:
ดร. ณัฏฐา โกมลวาทิน บรรณาธิการข่าวและผู้ดำเนินรายการ ไทยพีบีเอส


บทความที่เกี่ยวข้อง