สกศ. ขอทีดีอาร์ไอศึกษาความต้องการกำลังคนใหม่ หลังข้อมูล 5 ปีล้าสมัย หวังผลิตบัณฑิตตรงเป้าอาชีพ

ปี2015-06-16

สกศ. ขอทีดีอาร์ไอศึกษาความต้องการกำลังคนใหม่ หลังข้อมูล 5 ปีล้าสมัย บริบทสังคมเปลี่ยนแปลง พ่วงเปิดประชาคมอาเซียน หวังรู้ความต้องการกำลังคนแท้จริง เล็งผลิตบัณฑิตออกสู่ตลาดแรงงานและอาชีพเหมาะสมทั้งระยะสั้นและระยะยาว

นางสุทธศรี วงษ์สมาน เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมหารือร่วมกับ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ถึงความร่วมมือในการศึกษาวิจัยความต้องการกำลังคนเพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ เนื่องจากข้อมูลที่เคยศึกษาเมื่อ 5 ปีก่อนถือว่าไม่ทันสมัย และปัจจุบันบริบทเปลี่ยนแปลงไปมีการพัฒนาสู่สังคมดิจิตอล (Digital Society) มีความต้องการกำลังคนระดับกลาง ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และมีการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน ทักษะความรู้ความสามารถของกำลังคนที่จะออกสู่ตลาดแรงงานอาเซียนจึงต้องพัฒนาให้สามารถแข่งขันได้กับนานาประเทศจึงมีความจำเป็นในการศึกษาวิจัยใหม่

 

“สกศ. จึงขอให้ทีดีอาร์ไอ ศึกษาวิจัยเพื่อคาดการณ์ความต้องการกำลังคนเพื่อเตรียมการวางแผนผลิตกำลังคนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ ทั้งนี้แผนพัฒนากำลังคนดังกล่าวจะให้ความสำคัญทั้งเชิงรับและเชิงรุกเพื่อพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืนซึ่งในเบื้องต้นจะเร่งกำหนดแผนพัฒนากำลังคนที่สอดคล้องกับสาขาวิชา/อาชีพที่ต้องการสำหรับการพัฒนาของประเทศ” เลขาธิการ สกศ. กล่าว

 

แบบทดสอบพารากราฟที่แตกต่างกัน

แบบทดสอบพารากราฟที่แตกต่างกัน

แบบทดสอบพารากราฟที่แตกต่างกัน

แบบทดสอบพารากราฟที่แตกต่างกัน

แบบทดสอบพารากราฟที่แตกต่างกัน

แบบทดสอบพารากราฟที่แตกต่างกัน
แบบทดสอบพารากราฟที่แตกต่างกัน
แบบทดสอบพารากราฟที่แตกต่างกัน

แบบทดสอบพารากราฟที่แตกต่างกัน

 

————————

หมายเหตุ: พิมพ์ครั้งแรกในหนัง ASTVผู้จัดการออนไลน์ วันที่ 16 มิถุนายน 2558 ในชื่อ “สกศ. ขอทีดีอาร์ไอศึกษาความต้องการกำลังคนใหม่ หลังข้อมูล 5 ปีล้าสมัย หวังผลิตบัณฑิตตรงเป้าอาชีพ”