โครงการการพัฒนาตัวชี้วัดความยั่งยืนชุมชนมั่นพัฒนา

โครงการการพัฒนาตัวชี้วัดความยั่งยืนชุมชนมั่นพัฒนา มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาระบบตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับชุมชน ระดับภาค ระดับประเทศ ตามแนวทางศาสตร์พระราชา ด้วยวิธีการสร้างที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถนำเสนอเป็นบทเรียนจากประเทศไทยในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อสากลได้ รวมทั้งสามารถใช้เป็นแนวทางสร้างเครื่องมือเพื่อช่วยตรวจสอบผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาต่างๆที่ดำเนินการโดยมูลนิธิมั่นพัฒนาหรือโดยภาครัฐอื่น

รายงานฉบับนี้ ได้ทำการทบทวนกรอบแนวคิดในการสร้างระบบดัชนีตัวชี้วัด SCI หรือ ‘ตัวชี้วัดความยั่งยืนชุมชนมั่นพัฒนา’ เพื่อให้มีความเชื่อมโยงกับศาสตร์พระราชายิ่งขึ้น

Download