โครงการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมของโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ ปีที่ 1

โครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ (“โครงการเด็กไทยแก้มใส”) เป็นโครงการตามพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการปัญหาภาวะทุพโภชนาการและภาวะอ้วนในกลุ่มเด็กนักเรียน เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีภาวะโภชนาการที่ดี มีสุขภาพแข็งแรง ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์ ประหยัด รวมทั้งการพัฒนาทักษะที่จําเป็นและคุณลักษณะที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี

โดย การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment: SROI) เป็นแนวทางหนึ่งในการประเมินโครงการที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ใช้ในการวัดผลการเปลี่ยนแปลงและประเมินมูลค่าผลประโยชน์ของโครงการว่ามีคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง ซึ่งการทำให้เกิดความชัดเจนในวิธีการวิเคราะห์คุณค่าของโครงการ จะทำให้เห็นประโยชน์ที่ตกแก่สังคมและบอกได้ว่าเงินลงทุนแต่ละบาทนั้นสังคมได้ผลตอบแทนเท่าใด

จากงานวิจัย พบว่า มูลค่าผลตอบแทนทางสังคมที่คํานวณได้ มีความหมายว่าทุก ๆ 1 บาทที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพลงทุนให้กับโรงเรียนในโครงการเด็กไทยแก้มใสได้ทํากิจกรรมในปีที่ 1 (หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) จะได้ผลตอบแทนกลับคืนมา 1.54–2.04 บาท ในระยะเวลา 5 ปีหลังจากที่โครงการปีที่ 1 สิ้นสุดลง โดยผลประโยชน์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากโครงการ ส่วนใหญ่จะตกอยู่กับนักเรียนและผู้ปกครอง ซึ่งบ่งชี้ว่าโครงการได้บรรลุเป้าหมายในแง่ที่ทําให้ประโยชน์ตกกับกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง

อย่างไรก็ดี การคํานวณผลตอบแทนทางสังคมโดยคํานึงถึงเพียงผลประโยชน์ที่เกิดจากบทบาทของสสส. อาจเป็นมาตรวัดผลตอบแทนทางสังคมที่ต่ำเกินจริง เพราะมูลค่าโดยรวมที่เกิดขึ้นจากบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอื่น ๆ ไม่ได้ถูกนํามาคิดรวมด้วย

อ่านเพิ่มเติมได้ใน โครงการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมของโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ ปีที่ 1 ซึ่งได้รับการอนุญาตจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการเผยแพร่งานวิจัย

Download