การเพิ่มบทบาทการพัฒนาขนส่งมวลชนทางราง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงานวิทยาลัยการปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น x TDRI
วันที่2018-01-24
สถานที่โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด

 

เทปบันทึกงานเสวนา

เอกสารประกอบการเสวนา