ความเชื่อ (Myths) และข้อเท็จจริง (Reality) เกี่ยวกับการนำพลังงานหมุนเวียนที่มีความผันผวนเข้ามาในระบบไฟฟ้า

พลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะพลังงานลมและแสงอาทิตย์ ถือเป็นพลังงานความหวังที่จะช่วยให้เราลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล และหันมาใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อชะลอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change)

อย่างไรก็ตาม การนำพลังงานหมุนเวียนทั้งสองชนิดนี้เข้าสู่ระบบไฟฟ้า มักจะนำมาซึ่งข้อกังวลหลักที่ว่าพลังงานเหล่านี้มีความผันผวน การนำพลังงานทั้งสองชนิดนี้เข้าสู่ระบบเป็นปริมาณมาก จะเพิ่มภาระ/ต้นทุนให้กับระบบไฟฟ้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไร ความผันผวนจากพลังงานหมุนเวียนเป็นสิ่งที่บริหารจัดการได้หรือไม่ ระบบไฟฟ้าควรมีการปรับตัวอย่างไร ติดตามได้ในบทแปล “ความเชื่อ (Myths) และข้อเท็จจริง (Reality) เกี่ยวกับการนำพลังงานหมุนเวียนที่มีความผันผวนเข้ามาในระบบไฟฟ้า” โดยทบวงพลังงานระหว่างประเทศ (International Energy Agency [IEA])

เอกสารต้นฉบับ โดย  Simon Mueller and Peerapat Vithayasrichareon from System Integration of Renewables Unit, Renewable Energy Division, International Energy Agency (IEA) Download

แปลโดย วิชสิณี วิบุลผลประเสริฐ, โสภิตสุดา ทองโสภิต, เกษพรรณราย เกาะช้าง, และอักษรจัณ ไชยอนงค์