ความเชื่อ (Myths) และข้อเท็จจริง (Reality) เกี่ยวกับการนำพลังงานหมุนเวียนที่มีความผันผวนเข้ามาในระบบไฟฟ้า

พลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะพลังงานลมและแสงอาทิตย์ ถือเป็นพลังงานความหวังที่จะช่วยให้เราลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล และหันมาใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อชะลอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change)

อย่างไรก็ตาม การนำพลังงานหมุนเวียนทั้งสองชนิดนี้เข้าสู่ระบบไฟฟ้า มักจะนำมาซึ่งข้อกังวลหลักที่ว่าพลังงานเหล่านี้มีความผันผวน การนำพลังงานทั้งสองชนิดนี้เข้าสู่ระบบเป็นปริมาณมาก จะเพิ่มภาระ/ต้นทุนให้กับระบบไฟฟ้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไร ความผันผวนจากพลังงานหมุนเวียนเป็นสิ่งที่บริหารจัดการได้หรือไม่ ระบบไฟฟ้าควรมีการปรับตัวอย่างไร ติดตามได้ในบทแปล “ความเชื่อ (Myths) และข้อเท็จจริง (Reality) เกี่ยวกับการนำพลังงานหมุนเวียนที่มีความผันผวนเข้ามาในระบบไฟฟ้า” โดยทบวงพลังงานระหว่างประเทศ (International Energy Agency [IEA])

เอกสารต้นฉบับ โดย  Simon Mueller and Peerapat Vithayasrichareon from System Integration of Renewables Unit, Renewable Energy Division, International Energy Agency (IEA) Download

แปลโดย วิชสิณี วิบุลผลประเสริฐ, โสภิตสุดา ทองโสภิต, เกษพรรณราย เกาะช้าง, และอักษรจัณ ไชยอนงค์

Download (PDF, 1.07MB)