พินิจเศรษฐกิจการเมือง: สวัสดิภาพแรงงานผิดกฎหมาย กรณี ผีน้อย Covid 19

ประเด็น แรงงานไทยลักลอบทำงานในต่างประเทศ กลับมาอยู่ในความสนใจอีกครั้ง เมื่อเกิดวิกฤต Covid-19 การเดินทางกลับ และการคุ้มครองสวัสดิภาพแรงงานของ “ผีน้อย” ได้รับความสนใจ และถูกตั้งคำถามถึงสิทธิ และการทำตามกฎหมาย รวมไปถึงแนวทางการแก้ปัญหา แรงงานไทยลักลอบทำงานในต่างประเทศ อย่างจริงจังในระยะยาว

ติดตามมุมมอง การวิเคราะห์และข้อเสนอต่อ การแก้ไขปัญหา แรงงานไทยลักลอบทำงานในต่างประเทศ รวมถึงประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่แรงงานไทยให้ดีขึ้นทั้งในปัจจุบัน และอนาคต จาก ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์

ในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง ออกอากาศทางวิทยุจุฬาฯเมื่อ 10 มีนาคม 2563