วิเคราะห์ผลดีต่อการจ้างงานและเศรษฐกิจในกรณีกลับมาเปิดเมืองรูปแบบต่างๆ

จากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้ภาครัฐจำเป็นต้องออกมาตรการด้านสาธารณสุขที่สำคัญ คือการปิดเมือง (Lockdown) เพื่อลดการติดต่อระหว่างกัน อย่างไรก็ดี มาตรการดังกล่าว ได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อธุรกิจที่ต้องมีการติดต่อกับคน โดยเฉพาะภาคบริการ และตำแหน่งงานที่ต้องติดต่อกับคน เช่น ผู้จำหน่ายสินค้า พนักงานบริการส่วนบุคคล เป็นต้น 

ที่มา: https://hoonsmart.com/archives/106912 

ในการศึกษานี้ จะได้วิเคราะห์ผลกระทบของธุรกิจจากการปิดเมืองข้างต้น ประกอบกับสถานการณ์การปิดเมืองในแต่ละจังหวัด โดยจังหวัดที่จะมีการเปิดเมืองในรอบแรก ได้แก่ เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร จันทบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ ตราด นครนายก นครพนม น่าน บึงกาฬ พังงา พิจิตร พิษณุโลก มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด ระนอง ลพบุรี สกลนคร สตูล สระบุรี สิงห์บุรี สุโขทัย หนองบัวลำภู อ่างทอง อำนาจเจริญ อุดรธานี และอุทัยธานี 

จังหวัดที่เปิดเพิ่มเติมในรอบสอง ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย เพชรบุรี เลย กระบี่ กาญจนบุรี ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา ชุมพร ตรัง ตาก นครปฐม นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ นราธิวาส บุรีรัมย์ ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา พะเยา พัทลุง ระยอง ราชบุรี ลำปาง ลำพูน ศรีสะเกษ สงขลา สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี สุรินทร์ หนองคาย อุตรดิตถ์ และอุบลราชธานี 

จังหวัดที่เปิดเพิ่มเติมในรอบสาม ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี นนทบุรี ปัตตานี ภูเก็ต ยะลา และสมุทรปราการ 

ผลการศึกษาพบว่า การปิดเมืองทั้งหมด จะส่งผลให้มีแรงงานไม่มีงานทำ จำนวน 12,378,435 คน จำแนกเป็นแรงงานในระบบ 6,353,831 คน และแรงงานนอกระบบ 6,024,604 คน ถัดมา เมื่อมีการเปิดเมืองในบางจังหวัดในรอบแรก จะส่งผลให้มีแรงงานไม่มีงานทำลดลงเป็น 10,335,850 คน จำแนกเป็นแรงงานในระบบ 5,571,175 คน และแรงงานนอกระบบ 4,764,676 คน ลำดับถัดมา เมื่อมีการเปิดเมืองเพิ่มขึ้นในบางจังหวัดในรอบสอง จะส่งผลให้มีแรงงานไม่มีงานทำลดลงเหลือ 4,705,474 คน จำแนกเป็นแรงงานในระบบ 2,872,184 คน และแรงงานนอกระบบ 1,833,290 คน และเมื่อเปิดเมืองทั้งหมด ก็จะไม่มีแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการปิดเมือง ดังตางรางที่ 1  

ตารางที่ 1: ผลกระทบจากการปิดเมืองต่อแรงงาน 

 Close Re-open set 1 Re-open set 2 Re-open set 3 
   Formal (workers) -6,353,831 -5,571,175 -2,872,184 
   Informal (workers) -6,024,604 -4,764,676 -1,833,290 
   Total (workers) -12,378,435 -10,335,850 -4,705,474 
Economic impacts 0.0% 10.4% 48.5% 100% 

ที่มา: จากการคำนวณโดยผู้วิจัย 

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการประเมินผลกระทบของโควิด-19 ต่อสังคมและเศรษฐกิจ 
สนับสนุนโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

โดย คณะวิจัย TDRI
15 เมษายน 2563