โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทํารายงานอนุสัญญาประจําปี องค์การแรงงานระหว่างประเทศ “อนุสัญญาฉบับที่ ๑๑๑ ว่าด้วยการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพ ค.ศ. ๑๙๕๘”

Download