โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทํารายงานอนุสัญญาประจําปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศ “อนุสัญญาฉบับที่ ๑๐๐ ว่าด้วยค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกันสําหรับคนงานชายและหญิงซึ่งทํางานที่มีค่าเท่ากัน ค.ศ. ๑๙๕๑”

Download