โครงการ ประเมินผลกระทบของโควิด-19 ต่อสังคมและเศรษฐกิจ A Study on the Impacts of COVID-19 to Thai Society and Economy

งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของโควิด-19 ต่อสังคมและเศรษฐกิจ รวมทั้งประเมินมาตรการของภาครัฐทางด้านสังคมและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเพื่อรับมือกับผลกระทบดังกล่าว ตลอดจนการให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างการดำเนินการวิจัย และการให้ข้อเสนอแนะบทเรียนในระยะยาวที่สังคมไทยควรจะต้องเตรียมการเพื่อรับมือกับวิกฤติการณ์ที่คล้ายคลึงกันในอนาคต

ผลการศึกษาพบว่า ผลกระทบทางด้านสังคมและเศรษฐกิจเกิดขึ้นในวงกว้าง ทั้งกลุ่มธุรกิจ กลุ่มแรงงาน กลุ่มเปราะบางทางสังคม รวมทั้งก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสังคมที่ตามมาอีกจํานวนมาก ทางออกสําหรับประเทศไทย ต้องการกระบวนทัพในการแก้ไขปัญหาที่มากกว่าปัญหาระยะสั้นทั่วไป โดยการจัดทัพต้องมีความพร้อมตั้งแต่ ผู้นํา อํานาจในการบริหารจัดการ ทีมเศรษฐกิจและสังคมที่เข้าใจปัญหา และสามารถกําหนดมาตรการได้อย่างแท้จริง ตลอดจนการเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับสถานการณ์

Download