โครงการปรับปรุง พรบ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560

พรบ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ที่บังคับใช้มาแล้ว 3 ปี เป็นกฎหมายที่มีขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างเป็นธรรมในสังคม โดยกำกับดูแลให้มีการแข่งขันในตลาดอย่างเสรีและเป็นธรรม ป้องกันการผูกขาด
.
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายหลังบังคับใช้แล้ว เป็นส่วนสำคัญที่จะพัฒนากฎหมายให้ทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
.
สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ร่วมกับทีดีอาร์ไอ เชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังสรุปผลการศึกษาในโครงการปรับปรุง พรบ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560 จากการรับฟังความคิดเห็น 6 ครั้งที่ผ่านมา และการเสวนาในประเด็นวิเคราะห์ จุดอ่อน-จุดแข็ง และแนวทางพัฒนากฎหมายทางการค้าของไทย

เอกสารประกอบ