แผนงานการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพฤฒพลังสำหรับผู้สูงอายุ ในภาวะวิกฤตและการเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์

ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ภาวะสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ใน พ.ศ. 2566 โดยจะมีประชากรสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) ถึง 14 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด และจะเข้าสู่สังคมสูงอายุระดับสุดยอด โดยจะมีประชากรสูงอายุถึง 21 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 30 ของประชากรทั้งหมดของประเทศในอีก 15 ปีข้างหน้า ซึ่งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรลักษณะนี้ส่งผลให้ประชากรวัยแรงงานลดลง และมีผู้สูงอายุซึ่งมีภาวะพึ่งพิงที่สูงขึ้น รวมถึงความต้องการสวัสดิการและบริการทางสาธารณสุขที่เพิ่มขึ้นตามมา

จึงจำเป็นอย่างยิ่ง…ที่จะต้องวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับประชากรสูงอายุในระยะยาว ทั้งการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพ พฤติกรรมด้านการออม การดำเนินชีวิต การมีที่อยู่อาศัย การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ และระบบคุ้มครองทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ รวมถึงการตระหนักถึงสวัสดิการและภาระการคลังของภาครัฐในอนาคต เพื่อให้คนในวัยทำงานสามารถดำรงชีวิตในช่วงหลังวัยเกษียณได้อย่างมีความสุขและประสิทธิภาพ

อ่านเพิ่มเติมได้ใน รายงานการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ แผนงานการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพฤฒพลังสำหรับผู้สูงอายุในภาวะวิกฤตและการเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

Download