พินิจเศรษฐกิจการเมือง: ยกเว้น PDPA รัฐ กับผลที่อาจตามมา

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) มีผลบังคับใช้มาแล้วหลายเดือน หลายหน่วยงานภาครัฐมีความพยายามเตรียมการ ปฏิบัติตตาม PDPA แต่อาจยังติดอุปสรรคหลายด้าน จนกระทั่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติและเห็นชอบหลักการของพระราชกฤษฎีกายกเว้นการบังคับใช้ พ.ร.บ.ให้กับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในหน่วยงานของรัฐ ซึ่งขอบเขตการยกเว้นดังกล่าวค่อนข้างกว้าง และอาจกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน รวมทั้งเศรษฐกิจของประเทศ

ติดตามมุมมองการวิเคราะห์ จับตาการละเว้นบังคับใช้ PDPA กับภาครัฐ จาก คุณ เขมภัทร ทฤษฎิคุณ นักวิจัยอาวุโสกฎหมายเพื่อการพัฒนา ในสัมภาษณ์ทางวิทยุจุฬาฯ รายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง เมื่อ 16 ส.ค. 65


เขมภัทร ทฤษฎิคุณ นักวิจัยอาวุโส กฎหมายเพื่อการพัฒนา

ผลงานที่ผ่านมาของเขมภัทร