แผนงานการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพฤฒพลังสำหรับผู้สูงอายุในภาวะวิกฤตและการเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ (โครงการวิจัยย่อยที่ 1 การจัดทำนโยบายและมาตรการ และวิเคราะห์ภาระทางการคลังต่อชุดสวัสดิการเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมสูงอายุของแรงงานนอกระบบ)

ใน พ.ศ. 2566 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ (Complete-aged Society) และกำลังเข้าสู่สังคมสูงอายุระดับสุดยอด (Super-aged Society) ใน พ.ศ. 2579 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรไทยอย่างรุนแรงในกลุ่มเปราะบาง อย่างแรงงานกลุ่มเปราะบางหรือที่เรียกว่า “แรงงานนอกระบบ” ซึ่งแรงงานนอกระบบเป็นกลุ่มอาชีพที่ไม่ได้รับเงินชดเชยจากการว่างงาน การเกิดอุบัติเหตุ และการเกษียณอายุ จากระบบสวัสดิการใดๆ เพื่อดูแลตนเองทั้งระหว่างการประกอบอาชีพและเมื่อเข้าสู่วัยชรา

การไม่มีระบบสวัสดิการมารองรับกับความผันผวนของชีวิต…ส่งผลให้แรงงานนอกระบบตกอยู่ในความเสี่ยงจากการมีเงินออมหรือมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตและรักษาโรคที่เพิ่มขึ้น

การเตรียมความพร้อมแรงงานนอกระบบ การออกแบบชุดสวัสดิการสำหรับแรงงานนอกระบบ วิเคราะห์ผลกระทบชุดสวัสดิการที่พึงประสงค์ต่อภาระการคลังของภาครัฐในอนาคตเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพจึงเป็นประเด็นสำคัญที่รัฐบาลไทยต้องรีบดำเนินการก่อนแรงงานนอกระบบส่วนใหญ่จะเข้าสู่ภาวะ “แก่ป่วยจน” ในวัยสูงอายุ

อ่านเพิ่มเติมได้ใน รายงานการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์แผนงานการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพฤฒพลังสำหรับผู้สูงอายุในภาวะวิกฤตและการเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ (โครงการวิจัยย่อยที่ 1 การจัดทำนโยบายและมาตรการ และวิเคราะห์ภาระทางการคลังต่อชุดสวัสดิการเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมสูงอายุของแรงงานนอกระบบ) ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

Download