แผนพัฒนาอุตสาหกรรมบริการโฆษณา

ปัจจุบันการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยจะให้ความสำคัญในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและส่งเสริมการแข่งขันในด้านต่างๆ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้มีความหลากหลายทางชีวภาพ ส่งเสริมภาคเกษตร การพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมที่เป็นตัวสำคัญอย่างยิ่งในยุคสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ สศส. ซึ่งมีภารกิจหลักสำคัญในการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจสร้างสรรค์และปัจจัยสนับสนุน รวมทั้ง การพัฒนาอุตสาหกรรม สร้างสรรค์ให้เป็นกลไกใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Engines of Growth) หนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อประเทศไทยด้านเศรษฐกิจและสังคม นั่นก็คือ “อุตสาหกรรมบริการโฆษณา” ซึ่งพบว่า รายได้จากอุตสาหกรรมบริการโฆษณาสูงถึง 9.7 หมื่นล้านบาท ในปี พ.ศ. 2564 แต่ยังเป็นรายได้ที่ลดลงจากปีก่อนๆ เนื่องจากหลายเหตุผล เช่น นโยบายหรือมาตรการของภาครัฐในการสนับสนุนอุตสาหกรรมบริการโฆษณายังมีอยู่อย่างจำกัด ภาคเอกชนขาดเงินสนับสนุน

หากภาครัฐและภาคเอกชนร่วมมือกันมากขึ้น โดยมีการกำหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมายการพัฒนาอุตสาหกรรมร่วมกัน จะส่งผลให้มีการสร้างสรรค์และผลิตผลงานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพเป็น “อุตสาหกรรมสร้างสรรค์” ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าและเกิดการเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดในภาคอุตสาหกรรมของประเทศ

รับชมย้อนหลังงานสัมมนานำเสนอผลการศึกษา

Download