แผนพัฒนาอุตสาหกรรมสินค้าแฟชั่น

ปัจจุบันการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยจะให้ความสำคัญในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น การเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและส่งเสริมการแข่งขันในด้านต่างๆ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้มีความหลากหลายทางชีวภาพ ส่งเสริมภาคเกษตร การพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมที่เป็นตัวสำคัญอย่างยิ่งในยุคสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ สศส. ซึ่งมีภารกิจหลักสำคัญในการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจสร้างสรรค์และปัจจัยสนับสนุน รวมทั้ง การพัฒนาอุตสาหกรรม สร้างสรรค์ให้เป็นกลไกใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Engines of Growth) หนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อประเทศไทยด้านเศรษฐกิจและสังคม นั่นก็คือ “อุตสาหกรรมสินค้าแฟชั่น” ซึ่งพบว่า มีมูลค่าและการจ้างงาน โดยธุรกิจในอุตสาหกรรมสร้างรายได้ราว 3.9 แสนล้านบาท การส่งออกสินค้าแฟชั่นมีมูลค่ากว่า 2.2 แสนล้านบาท และการจ้างงานราว 7.5 แสนคนในปี 2564

หากภาครัฐและภาคเอกชนร่วมมือกันมากขึ้น โดยมีการกำหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมายการพัฒนาอุตสาหกรรมร่วมกัน จะส่งผลให้มีการสร้างสรรค์และผลิตผลงานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพเป็น “อุตสาหกรรมสร้างสรรค์” ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าและเกิดการเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดในภาคอุตสาหกรรมของประเทศ

รับชมย้อนหลังงานสัมมนานำเสนอผลการศึกษา

Download