บทสรุปผู้บริหาร (Executive summary) โครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์โครงสร้างตลาด ติดตามพฤติกรรมการประกอบธุรกิจ และข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจในตลาดธุรกิจบริการที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการผูกขาด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์โครงสร้างตลาด ติดตามพฤติกรรมการประกอบธุรกิจ และข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจในตลาดธุรกิจบริการที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการผูกขาด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาขอบเขตตลาด การทดแทนด้านอุปสงค์และอุปทาน โครงสร้างตลาด การกระจุกตัว และพฤติกรรมทางการค้าของผู้ประกอบการที่มีแนวโน้มจะผูกขาดตลาด ซึ่งอาจเข้าข่ายการกระทำความผิดหรือละเมิดพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560 รวมทั้งข้อเสนอแนะในแต่ละธุรกิจบริการ โดยจะประกอบไปด้วย 4 ธุรกิจบริการ ได้แก่ 1) ตัวแทนผู้ให้บริการจองโรงแรมและท่องเที่ยวออนไลน์ (Online Travel Agencies: OTAs) 2) ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (e-Commerce) 3) แพลตฟอร์มขนส่งอาหาร (Online Food Delivery: OFD) และ 4) ล้งผลไม้หรือโรงคัดบรรจุผลไม้ โดยผลการศึกษาในครั้งนี้จะทำให้สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สำนักงาน กขค.) มีข้อมูลสำหรับใช้ติดตามพฤติกรรมทางการค้าของผู้ประกอบธุรกิจในตลาดธุรกิจบริการ

Download