แผนงานวิจัย โครงการพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทย: สู่การก้าวผ่านปัญหาโควิด-19 อย่างยั่งยืน (ระยะ 2) (Revitalization of Thai Economy: Roadmap to Achieve Sustainable Recovery from COVID-19 (Phase 2))

ปัญหาโควิด-19 ได้สะท้อนให้เห็นถึงจุดอ่อนของโมเดลการพัฒนาที่มีอยู่ในปัจจุบัน ประเทศไทยยังมีความสามารถไม่เพียงพอที่จะรับมือกับความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถึงอย่างไรก็ตามวิกฤติก็ได้สร้างโอกาสในการขัดเกลายุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศให้มีความเฉียบคมมากขึ้น

เป้าประสงค์ของแผนงานวิจัยโครงการพลิกพื้นเศรษฐกิจไทย: สู่การก้าวผ่านปัญหาโควิด-19 อย่างยั่งยืน (ระยะที่ 2) มีอยู่ 3 ประการ

  1. ติดตามสถานการณ์ปัญหาในด้านเศรษฐกิจ สังคม แรงงานและสาธารณสุข เช่น วัคซีน นโยบายการเงิน การสนับสนุนให้เกิดการจ้างงานในช่วงวิกฤติโควิด-19
  2. สนับสนุนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (war room) เพื่อระบุประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคมและสาธารณสุข ที่ต้องการองค์ความรู้การวิจัยเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเชิงนโยบาย
  3. จัดลำดับความสำคัญของประเด็นการวิจัยและประสานกับทีมวิจัย โดยมุ่งเน้นในประเด็นที่มีความเร่งด่วน มีความสำคัญ และเป็นประเด็นที่ได้รับคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมเชิงผลปฏิบัติการ

อ่านเพิ่มเติมได้ใน รายงานฉบับสมบูรณ์แผนงานวิจัย โครงการพลิกพื้นเศรษฐกิจไทย: สู่การก้าวผ่านปัญหาโควิด-19 อย่างยั่งยืน (ระยะ 2) (Revitalization of Thai Economy: Roadmap to Achieve Sustainable Recovery from COVID-19 (Phase 2)) ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

Download