การวิเคราะห์ประสิทธิผลของการให้บริการการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง: กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานี

จากการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2557 ของสำนัก […]