ถอดบทเรียน “ช้อปดีมีคืน-BOI” : ออกแบบมาตรการอย่างไรให้การส่งเสริม SME ไทยเกิดผล 

ปฏิเสธไม่ได้ว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) มีบทบาทที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย ข้อมูลล่าสุดของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เมื่อปี 2565 พบว่าจำนวนผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศมี 3.187 ล้านราย1 คิดเป็นผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) กว่า 35.6% ในไตรมาสสุดท้ายของปี 25662 ด้วยเหตุนี้การส่งเสริมผู้ประกอบการ SME จึงสามารถเป็นหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ