การส่งเสริมบทบาทของอุตสาหกรรม ICT เพื่อการสนับสนุนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจประเทศ ระยะที่ 2

ตีพิมพ์2010-07
ผู้เขียนสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และคณะ