เศรษฐกิจระหว่างประเทศ

thumb-14

Promoting Regional Economic Integration in South-East Asia by Addressing NTBs: A Case Study of Maize in Thailand

ผู้เขียน: Wisarn Pupphavesa, Punpreecha Bhuthong, Khanitha Pakinamhang, Songporn Ketthong
ตีพิมพ์: 2016-07
thumb-16

โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีอาเซียน : การจัดทำฐานข้อมูลระบบการคุ้มครองแรงงานของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน 9 ประเทศ

ผู้เขียน: บุญวรา สุมะโน เจนพึ่งพร, เดือนเด่น นิคมบริรักษ์, นิศากร เลิศพัชรานนท์, พีรยุทธ บุญถึง, ศรัณย์เจษ ประเสริฐสุวรรณ, นที ธรรมพัฒน์พงศ์
ตีพิมพ์: 2015-08
thumb-11

โครงการเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรม ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย (ระยะที่ 5)

ผู้เขียน: สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, เชษฐา อินทรวิทักษ์, ณัฐวุฒิ ลักษณาปัญญากุล, สุนทร ตันมันทอง
ตีพิมพ์: 2014-10
oie8_finalreport-thumb

โครงการเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรม ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย (ระยะที่ 4)

ผู้เขียน: สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, เชษฐา อินทรวิทักษ์, ณัฐวุฒิ ลักษณาปัญญากุล, สุนทร ตันมันทอง, อัจฉรียา อนันตทัศน์
ตีพิมพ์: 2013-09
thumb-14

AEC กับการปฏิรูปสาขาบริการ

ผู้เขียน: เดือนเด่น นิคมบริรักษ์, วีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารี
ตีพิมพ์: 2012-11-26