ทิศทางเศรษฐกิจไทย 2556

หน่วยงานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
วันที่2013-01-25
สถานที่ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนา:

1. ประมาณการเศรษฐกิจปี 2556 และแนวโน้มหนี้สาธารณะ 2556-2560 โดย ดร.สมชัย จิตสุชน และคุณนันทพร เมธาคุณวุฒิ

2. ข้อเสนอแนะทางนโยบายเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตหลังปรับค่าแรงขั้นต่ำ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

3. แนวทางการ “หนีกับดักรายได้ปานกลาง” กับการปฏิรูปภาคบริการไทย โดย ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์

4. การวิจัยเพื่อการหลุดพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง โดย ดร.สมชัย จิตสุชน

5. การสร้างนวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภาพภาคการผลิต โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์