แผนพัฒนาอุตสาหกรรมบริการสถาปัตยกรรม

ปัจจุบันการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยจะให้ความสำคัญในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น การเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและส่งเสริมการแข่งขันในด้านต่างๆ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้มีความหลากหลายทางชีวภาพ ส่งเสริมภาคเกษตร การพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมที่เป็นตัวสำคัญอย่างยิ่งในยุคสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ สศส. ซึ่งมีภารกิจหลักสำคัญในการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจสร้างสรรค์และปัจจัยสนับสนุน รวมทั้ง การพัฒนาอุตสาหกรรม สร้างสรรค์ให้เป็นกลไกใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Engines of Growth) หนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อประเทศไทยด้านเศรษฐกิจ นั่นก็คือ “อุตสาหกรรมบริการสถาปัตยกรรม” ซึ่งพบว่า ในด้านการจ้างงานและมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยมีจำนวนแรงงานถึง 3.6 หมื่นคน สถาปนิกกว่า 3 หมื่นคนที่ขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม และรายได้รวมของธุรกิจในอุตสาหกรรมบริการสถาปัตยกรรมสูงถึง 3 หมื่นล้านบาทในปี 2564

หากภาครัฐและภาคเอกชนร่วมมือกันมากขึ้น โดยมีการกำหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมายการพัฒนาอุตสาหกรรมร่วมกัน จะส่งผลให้มีการสร้างสรรค์และผลิตผลงานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพเป็น “อุตสาหกรรมสร้างสรรค์” ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าและเกิดการเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดในภาคอุตสาหกรรมของประเทศ

รับชมย้อนหลังงานสัมมนานำเสนอผลการศึกษา

Download