การวางแผนและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัย

เอกสารประกอบ

  1. แนวทางการพัฒนาความสามารถในการมีงานทำตลอดชีวิต สำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย โดย ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

2. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัย โดย ดร.ณัฐนันท์ วิจิตรอักษร