ปี 2557 “ประเทศไทยในสามทศวรรษหน้า 4 ความท้าทายสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ”

หน่วยงานมูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มูลนิธิฟรีดริคเอแบร์ท และมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
วันที่2014-11-24
สถานที่ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ บี ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์

เปิดการสัมมนา

โดย
นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์  ประธานสภาสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย


เปิดประเด็น: สู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ:ความท้าทายและโอกาสของประเทศไทยในสามทศวรรษหน้า

โดย:  Icon_PPT  Icon_PDF 
ดร.สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย


บทความที่ 1:    การเติบโตอย่างมีพลวัตการยกระดับความสามารถในการแข่งขัน

ประธาน: 
คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ผู้เสนอ : Icon_PPT  Icon_PDF 
ดร. เดือนเด่น นิคมบริรักษ์  ผู้อำนวยการวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ดร. สุเมธ องกิตติกุล  นักวิชาการ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ผู้นำอภิปราย:
ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน


บทความที่ 2: การเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม: ความท้าทายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ประธาน:
ดร. อาณัติ อาภาภิรม  ประธานคณะกรรมการฝ่ายการจัดการ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ผู้เสนอ:  Icon_PPT  Icon_PDF 
ดร. นิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ดร. กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงศ์  นักวิชาการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ผู้นำอภิปราย: Icon_PPT
ศาสตราจารย์ ดร. มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด  ประธานมูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ


สนทนา 30 ปีทีดีอาร์ไอ  “สังคมเศรษฐกิจไทย: ความท้าทายและการปฏิรูป”

โดย: 
คุณอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี และอดีตประธานสภาสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ดำเนินรายการ:
ผศ. ปกป้อง จันวิทย์   คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


บทความที่ 3:    การเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ: การสร้างวินัยทางการคลังและธรรมาภิบาล

ประธาน:
ดร. อัมมาร สยามวาลา  นักวิชาการเกียรติคุณสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ผู้เสนอ:  Icon_PPT  Icon_PDF
ดร. สมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการวิจัยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ดร. นณริฏ พิศลยบุตร  นักวิชาการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ผู้นำอภิปราย: Icon_PPT
ดร. เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ  ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันอนาคตไทยศึกษา


บทความที่ 4:    การเติบโตที่เป็นธรรมทางสังคม: การสร้างโอกาสและการลดความเสี่ยงของประชาชน”

ประธาน:
ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์  ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ผู้เสนอ: Icon_PPT  Icon_PDF 
ดร. วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์  ปรึกษาสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย และอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ กลุ่มสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดร. ตรีนุช ไพชยนต์วิจิตร  นักวิชาการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ผู้นำอภิปราย:
นพ. สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ  รองประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และมูลนิธิเพื่อการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ