การสัมมนาวิชาการประจำปี 2543 เรื่อง “สังคมโปร่งใสไร้ทุจริต”

วันที่2000

รัฐธรรมนูญและกลไกใหม่เพื่อสังคมโปร่งใสต้านภัยทุจริต Icon_PDF
โดย อรพินท์ สพโชคชัย, ไรรัตน์ สุวรรณรักษ์ และ พรรณิยา บิณษรี

กลุ่มที่ 1 ป.ป.ช. ในฐานะกลไกเพื่อป้องกันปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันตามรัฐธรรมนูญ

1. ป.ป.ช. กับชีวิตข้าราชการ Icon_PDF
โดย ประสิทธิ์ ดำรงชัย

2. ภารกิจ ผลงาน ปัญหาอุปสรรคของ ป.ป.ช. ในรอบปีที่ผ่านมา Icon_PDF
โดย วิรัตน์ วัฒนศิริธรรม

กลุ่มที่ 2 ความโปร่งใสและการป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชันในภาคราชการ

1. คอร์รัปชันในวงราชการไทย : กรณีศึกษาและยุทธศาสตร์การต่อต้านคอร์รัปชันในเชิงเศรษฐศาสตร์ Icon_PDF
โดย นิพนธ์ พัวพงศกร, เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ และ สุวรรณา ตุลยวศินพงศ์

2. คอร์รัปชันในวงราชการ : มุมมองของข้าราชการและแผนปฏิบัติการสร้างสังคมปลอดคอร์รัปชัน Icon_PDF
โดย ศุภชัย ยาวะประภาษ

3. ผลการสำรวจ คอร์รัปชันในภาครัฐ : ความเห็นและประสบการณ์ในครัวเรือน Icon_PDF
โดย ผาสุก พงษ์ไพจิตร, นวลน้อย ตรีรัตน์, ยงยุทธ ไชยพงศ์ และ คริส เบเคอร์

4. รายงานผลการสำรวจ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและทัศนะของผู้ประกอบการต่อการให้บริการของภาครัฐ Icon_PDF
โดย เสาวนีย์ ไทยรุ่งโรจน์, พรพงศ์ สุมานันท์, ธนวรรธน์ พลวิชัย, รุ่งโรจน์ เบญจมสุทิน และ นิฐิตา เบญจมสุทิน

5. ยุทธศาสตร์การสร้างราชการโปร่งใส ไร้ทุจริต Icon_PDF
โดย คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์

6. การสร้างกลไกป้องกันการทุจริตในกระทรวงสาธารณสุข: กรณีศึกษาการปฏิรูประบบการเงินการคลัง โครงการสวัสดิการประชาชนด้านการรักษาพยาบาลสำหรับผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่สังคมควรช่วยเหลือเกื้อกูล (สปร.) Icon_PDF
โดย อัญชนา ณ ระนอง และ วิโรจน์ ณ ระนอง

7. การแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันในวงการก่อสร้างไทย Icon_PDF
โดย ต่อตระกูล ยมนาค

การแก้ปัญหาการคอร์รัปชันในวงราชการ : มุมมองจากภาคประชาชน

กลุ่มที่ 3 ความโปร่งใสและการป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชันในระดับท้องถิ่นและชุมชน

1. อบต. ที่มีธรรมาภิบาล : การวางรากฐานด้านทุจริต Icon_PDF
โดย อรพินท์ สพโชคชัย, กรวิภา บุญซื่อ และ พรรณิยา บิณษรี

2. การทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบล Icon_PDF
โดย พันธุ์ชัย วัฒนชัย

กลุ่มที่ 4 การเสริมสร้างสังคมโปร่งใสไร้ทุจริต

1. การเสริมสร้างสังคมโปร่งใสไร้ทุจริต
โดย จุรี วิจิตรวาทการ

2. การต่อต้านคอร์รัปชัน : จากการปฏิรูปทางการเมืองถึงขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม Icon_PDF
โดย นวลน้อย ตรีรัตน์

3. บทเรียนจากรัฐธรรมนูญใหม่และการเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านคอร์รัปชัน Icon_PDF
โดย พิภพ ธงไชย

4. บทเรียนจากการเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคม กรณีทุจริตยาและเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข Icon_PDF
โดย รสนา โตสิตระกูล

5. ปัญหาในการใช้ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ ตรวจสอบหน่วยงานของรัฐ Icon_PDF
โดย ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์

6. บทบาทของสื่อหนังสือพิมพ์ต่อการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน : การวิเคราะห์เนื้อหาจากข่าวประกวดของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล Icon_PDF
โดย ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี

7. คอร์รัปชันและสื่อในประเทศไทย Icon_PDF
โดย ดวงกมล โชตะนา และ Frank Flatters

กลุ่มที่ 5 บรรษัทภิบาล

1. การคอร์รัปชันในภาคธุรกิจกับบรรษัทภิบาลในประเทศไทย Icon_PDF
โดย เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ และ รจิตกนก จิตมั่นในธรรม

2. การพัฒนาคุณภาพคณะกรรมการของบริษัท Icon_PDF
โดย ชาญชัย จารุวัสตร์

3. ธรรมาภิบาลภาคธุรกิจและสังคมไทยไร้ทุจริต Icon_PDF
โดย รพี สุจริตกุล, สิริวิภา สุพรรณธเนศ และ รัชมาลย์ สุจิตจร