ป้ายคำ: สุนทร ตันมันทอง

thumb-car-indo
thumb-new-law2
thumb-5
thumb-6
thumb-11

โครงการเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรม ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย (ระยะที่ 5)

ผู้เขียน: สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, เชษฐา อินทรวิทักษ์, ณัฐวุฒิ ลักษณาปัญญากุล, สุนทร ตันมันทอง
ตีพิมพ์: 2014-10
thumb-6
thumb industry
thaiIndustryAfterAEC-thumb