การสัมมนาวิชาการประจำปี 2544 เรื่อง “ยุทธศาสตร์การขจัดปัญหาความยากจน”

วันที่2001

เอกสารทั่วไป

1. ความยากจนและนโยบายสาธารณะ Icon_PDF
โดย World Bank

2. การขจัดความยากจน Icon_PDF
โดย Ravi Kanbur and Nora Lusting, World Bank

3. กรอบแนวทางแผนกลยุทธ์แก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ. 2545-2549 Icon_PDF
โดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

4. ทุนทางสังคมกับความยากจน Icon_PDF
โดย อัมมาร สยามวาลา

5. “ประชารัฐ” ประสานพลังทุกส่วนของ ประชา กับทุกส่วนของ รัฐ เพื่อพัฒนาสังคมทุกระดับ Icon_PDF
โดย ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม

6. ความยากจนคืออะไร วัดได้อย่างไร Icon_PDF
โดย สมชัย จิตสุชน

7. ชีวิตที่ถูกตัดขาด : ลักษณะทางสังคม-เศรษฐกิจของผู้ยากจนดักดาน (Ultra Poor) ในประเทศไทย Icon_PDF
โดย เมธี ครองแก้ว

8. คนจน: มุมมองจากการศึกษาหมู่บ้านและชุมชน Icon_PDF
โดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

กลุ่มที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจส่วนรวมกับการขจัดปัญหาความยากจน

1. การพัฒนากับความยากจน Icon_PDF
โดย สมชัย จิตสุชน

2. ทฤษฎีเหตุแห่งความยากจน และแนวทางแก้ไขแบบมหภาคของไทย Icon_PDF
โดย อมร รักษาสัตย์

3. การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและการลดความยากจนของประเทศไทย Icon_PDF
โดย ปีเตอร์ วอร์

4. ยุทธศาสตร์การบริหารเศรษฐกิจส่วนรวม และการแก้ไขปัญหาความยากจน Icon_PDF
โดย ปรเมธี วิมลศิริ และ ปัทมา เธียรวิศิษฏ์สกุล

กลุ่มที่ 2 ยุทธศาสตร์การเพิ่มศักยภาพและโอกาสของผู้ยากจน

1. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและความยากจนในสังคมไทย Icon_PDF
โดย มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด

2. การจัดการทรัพยากรที่ดินและความยากจน Icon_PDF
โดย โสภณ ชมชาญ

3. การเข้าถึงแหล่งสินเชื่อของคนจนในชนบทไทย Icon_PDF
โดย ประยงค์ เนตยารักษ์

4. ธ.ก.ส. กับการเพิ่มศักยภาพและโอกาสของผู้ยากจน ภายใต้ภารกิจและบทบาทใหม่ในการพัฒนาชนบท Icon_PDF
โดย เอ็นนู ซื่อสุวรรณ

5. มองความยากจนจากคนเคยจน: สร้างชุมชนภูมิปัญญาเพื่อแก้ปัญหาความยากจนในสังคมไทย Icon_PDF
โดย โอภาส ปัญญา

กลุ่มที่ 3 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการมีส่วนร่วมในการขจัดปัญหาความยากจน

1. ยุทธศาสตร์การลดปัญหาความยากจน : จากมุมมองและการคิดร่วมกันของชาวบ้าน Icon_PDF
โดย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และ ผู้นำชุมชน

2. การพัฒนาแบบองค์รวมที่มีคนเป็นศูนย์กลาง ประสบการณ์จากแผนความร่วมมือไทย-สหประชาชาติ (Thai-UNCAP) Icon_PDF
โดย ฝ่ายเลขานุการร่วม แผนความร่วมมือไทย-สหประชาชาติ

3. การดำเนินงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนที่ผ่านมา-ปัจจุบัน Icon_PDF
โดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

4. การวางแผนแก้จนโดยคนจน : จุดเริ่มต้นของการขจัดความยากจน Icon_PDF
โดย ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์

กลุ่มที่ 4 ยุทธศาสตร์การสร้างระบบการคุ้มครองทางสังคม

1. โครงข่ายการคุ้มครองทางสังคมสำหรับผู้ด้อยโอกาสและคนยากจน Icon_PDF
โดย สำนักวิเคราะห์และประสานแผนด้านคุณภาพคนและสังคม, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

2. โครงข่ายการคุ้มครองทางสังคม และการประกันการว่างงาน Icon_PDF
โดย วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์

3. การคุ้มครองด้านสุขภาพสำหรับคนจน : จากการสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยสู่การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า Icon_PDF
โดย วิโรจน์ ณ ระนอง และ อัญชนา ณ ระนอง

กลุ่มที่ 5 ยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบราชการเพื่อการจัดความยากจน

1. การปรับปรุงระบบงบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขจัดปัญหาความยากจน Icon_PDF
โดย สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

2. ปฏิรูปราชการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน Icon_PDF
โดย อรพินท์ สพโชคชัย

3. การประเมินผลการพัฒนาชนบทภายใต้ระบบ กนภ. ในช่วงแผนพัฒนาฉบับที่ 8 (2540-2544) Icon_PDF
โดย สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์, พิมลพรรณ อิศรภักดี และ ใจจินต์ พลายเวช

สรุปผลการประชุมระดมความคิดในการกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อการขจัดความยากจน กลุ่มที่ 1-5 Icon_PDF