research

งานวิจัย

thumb-12

เศรษฐกิจรายสาขา

โครงการเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรม ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย (ระยะที่ 5)

ผลกระทบทางเศรษฐกิจและบทบาทระบบมาตรวิทยาในประเทศไทย

อุปสงค์การบริโภคข้าวของไทย

ยุทธศาสตร์ข้าวไทย การวิจัยและพัฒนาข้าวไทยและการมองไปข้างหน้า

การศึกษาเพื่อปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของไทย

ผลกระทบของการแปลงค่าสัมปทานเป็นภาษีสรรพสามิต

การจัดทำยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากําลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

มาตรการแทรกแซงตลาดข้าวเพื่อป้องกันการทุจริต: การแสวงหาค่าตอบแทนส่วนเกินและเศรษฐศาสตร์การเมืองของโครงการรับจำนำข้าวเปลือก

โครงการศึกษามาตรการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลังเพื่อป้องกันการทุจริต

แนวทางการจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของสินค้าเกษตร ภายใต้โครงการการศึกษาวิจัยตลอดจนติดตามประเมินผลเพื่อเสนอแนวทางนโยบายการปรับโครงสร้างภาคการผลิต การค้า และการลงทุน

thumb-13

ระบบกำกับดูแลและกฎหมาย

การซื้อสื่อของภาครัฐ

การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของรัฐ และการต่อต้านคอร์รัปชันในประเทศไทย

บทวิเคราะห์บทบัญญัติว่าด้วยธรรมาภิบาลใน พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 และข้อเสนอในการปรับปรุง

บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

ข้อเสนอว่าด้วยกฎหมายควบคุมการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของรัฐ

เมนูคอร์รัปชันและการแสวงหาผลประโยชน์

บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ

การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติศุลกากร เพื่ออนุวัติการตามความตกลงว่าด้วยการอํานวยความสะดวกทางการค้า องค์การการค้าโลก

โครงการวิเคราะห์และติดตามร่างกฎหมาย

สรุปและวิเคราะห์พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542

thumb-14

เศรษฐกิจระหว่างประเทศ

โครงการเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรม ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย (ระยะที่ 5)

โครงการเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรม ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย (ระยะที่ 5)

การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติศุลกากร เพื่ออนุวัติการตามความตกลงว่าด้วยการอํานวยความสะดวกทางการค้า องค์การการค้าโลก

โครงการเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรม ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย (ระยะที่ 4)

AEC กับการปฏิรูปสาขาบริการ

AEC กับผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและช่องว่างทางรายได้

การค้าสินค้าและการอำนวยความสะดวกทางการค้าในภูมิภาคอาเซียน

ประเทศไทยในกระแส AEC: มายาคติ ความเป็นจริง โอกาสและความท้าทาย

โครงการเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย (ระยะที่ 3)

Connectivity as Win-Win-Win Strategy to Reduce Income Disparities in the Greater Mekong Sub-region (GMS)

thumb-15

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ก้าวใหม่สู่ความมั่นคงอาหารและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน : ความเห็นเพิ่มเติม

แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน: การวางแผนการถือครองที่ดิน การสงวนและพัฒนาที่ดินและการสงวนหรือหวงห้ามที่ดินของรัฐ

แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรแร่เพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต์

โครงการจัดทำแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรแร่เพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต์

แผนแม่บทการจัดการธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี ภายใต้โครงการจัดทำแผนแม่บทการจัดการทรัพยากรธรณี (แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี ยกเว้นในส่วนของซากดึกดำบรรพ์)

Prioritizing Environmental Problems with Environmental Costs

ยุทธศาสตร์และแนวทางในการเตรียมความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมไทยอันเนื่องมาจากการเจรจา WTO รอบใหม่ที่กรุงโดฮา: สิ่งแวดล้อม

โครงการการปฏิรูปงบประมาณระดับหน่วยงาน (ด้านสิ่งแวดล้อม)

การจัดทำแผนแม่บททางด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมืองเพื่อการพัฒนาทรัพยากรธรณีในเขตเศรษฐกิจแร่ตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี

thumb-16

ทรัพยากรมนุษย์

อุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ: ผลกระทบ การประกันภัย และการชดเชยเยียวยา

การจัดทํายุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดความรับผิดชอบ

ชีวิตคนไทยในสองทศวรรษของการพัฒนา

การจัดทำยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากําลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

Managing International Labor Migration in ASEAN: A Case of Thailand

Child Deprivation in Thailand

การเปลี่ยนแปลงประชากรในเอเซียและผลกระทบทางเศรษฐกิจ

Changes in the Thai Educational Wage Structure, 1987 – 2006

โครงการศึกษาผลกระทบการขยายอายุการทำงานของภาคเอกชน

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลตลาดแรงงานในระดับจังหวัดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

thumb-17

โครงสร้างพื้นฐาน

อุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ: ผลกระทบ การประกันภัย และการชดเชยเยียวยา

การใช้ประโยชน์จากระบบรถไฟที่เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านเพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของภูมิภาค

แนวทางการพัฒนาโครงข่ายบรอดแบนด์์

การส่งเสริมบทบาทของอุตสาหกรรม ICT เพื่อการสนับสนุนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจประเทศ ระยะที่ 2

กทช. กับความล้มเหลวในการจัดเก็บข้อมูลด้านโทรคมนาคมของประเทศไทย

หลักประกันด้านรายได้ของผู้สูงอายุกับความยากจนในประเทศไทย

การรถไฟแห่งประเทศไทย แผนปฏิบัติการตามแผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2550-2554 ประจำปีงบประมาณ 2550

การรถไฟแห่งประเทศไทย แผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2550-2554

การกำกับดูแลโครงสร้างสื่อ วิทยุและโทรทัศน์

ต้นทุนและประโยชน์จากการใช้ระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (EDI)

thumb-18

ระบบสวัสดิการสังคม

อุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ: ผลกระทบ การประกันภัย และการชดเชยเยียวยา

การพัฒนาแนวทางอภิบาลระบบหลักประกันสุขภาพ

การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนอกของระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ: กรณีศึกษาของโรงพยาบาลสระบุรี

การประมาณการงบประมาณสำหรับผู้สูงอายุและแหล่งที่มาของเงิน

แนวทางการขยายโครงการประกันสังคมไปสู่แรงงานนอกระบบตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533

สู่ระบบสวัสดิการสังคมถ้วนหน้าภายในปี พ.ศ. 2560

สวัสดิการยามชรา บำนาญแห่งชาติ

Changes in the Thai Educational Wage Structure, 1987 – 2006

การออกแบบระบบบำนาญแห่งชาติ นโยบายและการจัดการ

ทางเลือกของสวัสดิการสังคมสำหรับคนไทย